ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

เรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่มการทำงาน

สำหรับพนักงานออฟฟิศ พนักงานบริษัทต่าง ๆ ต้องทราบเป็นอย่างดีว่าทุกครั้งที่คุณถูกตอบรับตกลงเข้าทำงานในองค์กรนั้นจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานทุกครั้ง โดยการตรวจนั้นจะขึ้นอยู่กับบริษัทว่าเป็นบริษัทประเภทใด จำเป็นจะต้องใช้ความสามารถของร่างกายในด้านใด รวมทั้งยังต้องการดูถึงความพร้อมของร่างกายผู้สมัครว่ามีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี พร้อมที่จะทำงานหรือพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ที่จะต้องได้รับมอบหมายหรือไม่   การตรวจสุขภาพเบื้องต้น  ในการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเบื้องต้นก่อนเริ่มเข้ารับการทำงานในแต่ละองค์กรนั้นจะมีการตรวจอยู่หลายส่วนด้วยกันซึ่งหลัก ๆ แล้วจะมีการตรวจ ได้แก่  การตรวจวัดสายตา  เป็นการตรวจสอบความสามารถในการมองเห็นว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่องหรือความผิดปกติในด้านการมองเห็นหรือไม่ มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากบางหน้าที่จะต้องใช้ความแม่นยำในการตรวจสอบและวิเคราะห์ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความสามารถการมองเห็น เพื่อประเมินงานที่จะมอบหมายให้บุคคลนั้นได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการตรวจในเรื่องของตาบอดสี ซึ่งบางหน้าที่นั้นจะต้องมีการขับรถหรือการใช้สัญญาณที่มีสีในการบ่งบอกหรือเตือนภัย บางบริษัทจึงมักจะเข้มงวดกับเรื่องนี้พอสมควร  การตรวจปัสสาวะ  เป็นการตรวจหาสิ่งผิดปกติภายในร่างกายที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถดูได้ทั้งระดับของน้ำตาลระดับคอเลสเตอรอล สิ่งแปลกปลอมในร่างกาย รวมทั้งสารเสพย์ติด ว่าผู้สมัครมีประวัติที่มีการใช้สารเสพติดหรือไม่ซึ่งอาจส่งผลต่องานในอนาคต  การตรวจเอกซเรย์ปอด  ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของปอดก่อนการเริ่มงาน เนื่องจากโรคที่เกี่ยวกับปอดมักจะเป็นโรคติดต่อทางระบบการหายใจจึงต้องมีการคัดกรองในเรื่องนี้เป็นพิเศษ รวมทั้งบางองค์กรมีการผลิตหรือปล่อยสารบางอย่างที่มีขนาดเล็กสามารถสูดดมและเป็นอันตรายต่อปอดได้ เช่น บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับนุ่นสำลี เศษผ้า วัสดุประเภทต่าง ๆ ซึ่งการที่ต้องไป ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานในครั้งนี้เพื่อใช้ข้อมูลการตรวจเช็คปอดเป็นข้อมูลอ้างอิง เมื่อเริ่มต้นทำงานจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอีกครั้ง จะได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลว่าบุคลากรรายนั้นได้รับอันตรายจากการทำงานหรือมีความเสี่ยงหรือไม่ต่อไป ซึ่งอาจจะนำไปพิจารณาในการโยกย้ายหรือเสริมความปลอดภัยให้บุคคลนั้นนั้นเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้มีความผิดปกติหรือโรคที่เกิดจากการทำงานส่งผลร้ายแรงต่อบุคคลนั้นในอนาคต  การตรวจความสามารถในการได้ยินของหู  ซึ่งเป็นการเช็คความสามารถทางการฟัง บางหน้าที่จะต้องมีการสื่อสารเป็นหลัก ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางใดก็ตาม ซึ่งต้องมีความแม่นยำและสื่อสารกันอย่างถูกต้อง การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงงานหรือองค์กรทุกที่ควรให้ความสำคัญ   ในปัจจุบันได้มีการตรวจเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ การตรวจโรคโควิด ที่กำลังแพร่กระจายและระบาดอยู่ในขณะนี้ดังนั้นทุกคนที่จะต้องเริ่มปฏิบัติงานจึงควรเตรียมความพร้อมทั้งจิตใจและร่างกายให้ดีที่สุดก่อนการเข้าทำงาน