อบรม จป หัวหน้างานมีวัตถุประสงค์อย่างไร แล้วทำไมต้องมี จป หัวหน้างาน

จป. ระดับหัวหน้างาน เชื่อว่าคุณทุกคน คงเคยได้ยินตำแหน่งนี้ โดย จป. ระดับหัวหน้างาน คือ ลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในกิจการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อแต่งตั้ง จป หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว นายจ้างต้องส่งหัวงานคนนั้นเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานตามหลักสูตร หลังจากผ่านการอบรมแล้วจะต้องทำการขึ้นทะเบียนในระบบราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทำไมต้องมี จป หัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 กิจการที่ต้องมี จป หัวหน้างาน ได้แก่

  • เหมืองแร่ โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง โลจิสติกส์ และ สถานีบริการน้ำมัน (ลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป)
  • โรงแรม สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถาบันทางการเงิน สถานบันเทิง การกีฬา LAB กายภาพ LAB เคมีชีวภาพ สถานที่สนับสนุน 1-12 กิจการอื่นๆ ตามประกาศ (ลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป)

หากไม่มีการแต่งตั้ง จป หัวหน้างานจะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัย มาตรา 56 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

จะเป็น จป หัวหน้างานได้ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน (12 ชม.) หรือเคยเป็นหัวหน้างานตามประกาศของกระทรวง พ.ศ. 2540

อบรม จป หัวหน้างานมีวัตถุประสงค์เพื่อ?

การอบรม จป หัวหน้างานมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ มีความเข้าใจในขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย รวมถึงกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปจนถึงการค้นหาอันตราย การควบคุมอันตราย ป้องกันอันตรายจากการทำงาน สำคัญที่สุดเลยคือ การนำเอาความรู้เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

แผนการทำงานของ จป หัวหน้างานในแต่ละวัน ส่วนใหญ่แล้ว จป หัวหน้างานจะถูกมอบหมายให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ในขณะที่ จป หัวหน้างานต้องทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแล ตรวจสอบและค้นหาอันตรายต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงานทุกกิจกรรม ที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ อาจมีการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง เช่น JSA Job Safety Analysis

สำหรับการเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน ปัจจุบันสามารถเข้ารับการอบรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ต้องบอกเลยว่าง่ายและสะดวกมาก เพราะหลายๆ สถาบันเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเช่น แอปพลิเคชั่น ZOOM ในการอบรม ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือ อยู่ที่ทำงานก็สามารถเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานได้ เพียงสมัคร ลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียน ก็สามารถเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่ระบุไว้ได้เลย

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน หรือ จป ในระดับอื่นๆ ก็ควรเลือกเข้ารับการอบรมกับสถาบันที่เชื่อถือได้ มีหลักสูตรการสอนตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  เช่น มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (SHA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ (ANSI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีการรับรองจาก ISO9001 : 2015 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ  เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีการรับรองหรือได้รับอนุญาตให้สามารถจัดการอบรมได้โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน